fbpx

Events on czwartek, 15 kwiecień 2021

Events List

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Poniedziałek, 12 kwiecień 2021 - piątek, 30 kwiecień 2021

Kurs ABC Przedsiębiorczości
Cel kursu :

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z mechanizmami i intrumentami rynkowymi, nizbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zakres szkolenia obejmuje :

rejestracja działalności gospodarczej i zarządzenie firmą,
marketing,
zarządzenie finansami w własnej firmie, podatki,
możliwości pozyskiwania środków na rozwój firmy,
przygotowanie biznes planu,
zgłaszanie do ubezpieczenia i rozliczanie składek ZUS.
Po ukończeniu kursu absolwenci będą mogli :

ustalać cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjen,
decydować o podziale pracy i jej delegowaniu (określać cel istnienia każdego indywidualnego stanowiska pracy, tzn. określać zadania oraz wynikające z nich czynności pracownika, określać uprawnienia umożliwiające pracownikowi wykonanie tych zadań oraz zakres odpowiedzialności za ich wykonanie : przydzielać część własnych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności innej osobie,
współdziałać z ludźmi (wywierać wpływ, komunikować się, motywować),
kontrolować, oceniać osiągnięte wyniki, porównywać je z zaplanowanymi celami, powodować naprawy ewentualnych niedociągnięć lub korygować plan.
Wymagania stawiane kandydatom na kurs :

Ukończone 18 lat.

Sposób zakończenia kursu :

 Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2019 r. poz.652) oraz suplement.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Przygotowujący do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnegow zakresie Eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych Gr I,II,III E i D

środa, 14 kwiecień 2021 - wtorek, 20 kwiecień 2021

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznego w grupie I, II, III E i D.

Grupa I
Urządzeni, instlacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 280,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.

Zakres szkolenia obejmuje:

przepisy prawne,
warunki techniczne dotyczące sieci, instalacji i rządzeń energetycznych,
zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
gospodarka paliwami i energią,
BHP i ppoż.,
ochrona środowiska naturalnego
Wymagania:

ukończone 18 lat życia,
ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjalna
Sposób zakończenia kursu:

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)
Absolwent kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego uzyska:

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

EGZAMIN ENERGETYCZNY

Czwartek, 15 kwiecień 2021 at 16:00

15.04.2021r. godzina 16:00.

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III.