Ośrodek Szkolenia Kierowców

Warunki naboru na kurs:

- dostarczenie do Ośrodka numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę),
- wypełnienie karty zgłoszenia na szkolenie,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Jak uzyskać numer PKK:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam przedstawić wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
- jedną aktualną kolorową fotografię,
- pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
- pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy,
- dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości).

Uwaga!
O numer PKK mogą starać się osoby, którym do pełnoletniości brakuje nie więcej niż 3 miesiące.