Zasady przetwarzania danych osobowych w ZDZ Rzeszów

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. J.Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-68-194.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
  2. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.
 Pani/Pana dane mogą być przetwarzane:Podstawa przetwarzania:
1. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na kursy i do szkółudzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust1a, f RODO)
2. w celu realizacji usług edukacyjnychniezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust 1b,f RODO)
3. w celu świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowegoniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (art. 6 ust. 1,f RODO)
4. dla celów marketingowych administratoraudzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach itp.) (art. 6 ust. 1 a, f RODO)
5. w celu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kooperacji w ramach realizacji zadań statutowychudzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja celów statutowych (art. 6 ust. 1 a, f RODO)
6. w celu zatrudnienianiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
7. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktówniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 f RODO)
8. w celu badania satysfakcji klientówniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 f RODO)
9. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeńniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)

Okres, przez który dane będą przechowywane

  1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji procesu nauczania oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem.
  2. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. świadczącym usługi prawne i w zakresie bhp, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach wyjątkowo przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Każdorazowo zostaniesz o tym odrębnie przez nas poinformowany.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.