Kierunek -Technik administracji.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych.
Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Kontroluje i porządkuje dokumentację. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami instytucji w celu usprawnienia pracy pracowników. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników
Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole2 lata
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /średnio co 2 tygodnie sobota niedziela/
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
 • Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • słuchacze kierunku technik administracji mogą wziąć udział w kursie „Pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.”

Nauczane przedmioty

 • podstawy przedsiębiorczości
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów postępowanie w administracji
 • praca biurowa
 • język obcy w administracji

Perspektywy pracy
Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy posiadający kwalifikacje umiejętności załatwiania spraw w urzędach. Absolwent po ukończeniu kierunku technik administracji może pracować w jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń