Kierunek - Technik administracji

Nauka jest bezpłatna.
Wymagane świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej, nie jest wymagana matura.
Czas trwania nauki – 2 lata / 4 semestry/ w systemie zaocznym - średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele
Kwalifikacja - Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68).

Uzyskane kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz
Uzyskanie tytułu technika administracji umożliwia podjęcie zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego jednostkach organizacyjnych gmin, administracji rządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych. Osoba zatrudniona na stanowisku technika administracji może pracować w biurze lub w każdego rodzaju zakładzie usługowym, ale również w organizacjach społecznych,. Technik administracji potrzebny jest t wszędzie, gdzie trzeba profesjonalnej wiedzy urzędniczej z zakresu organizacji pracy

Do zadań zawodowych technika administracji należy:

  • organizacja i gromadzenie dokumentacji
  • redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych
  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji
  • prowadzenie korespondencji
  • wykonywanie prac biurowych
  • sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu)
  • kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów
  • wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych
  • prowadzenie postępowania administracyjnego

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej przystępuje do egzaminu organizowanym przez OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.