Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - Symbol cyfrowy zawodu: 341202

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia

Szkoła nie pobiera wpisowego

Opis zawodu
Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej . Ten zawód jest jednym z najszybciej rozwijających się. Opiekunka osoby starszej już teraz znajduje się wśród tych najbardziej poszukiwanych. Zawód można z powodzeniem wykonywać zarówno w Polsce jak i zagranicą Do zadań opiekuna należy pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnowanie oraz dbanie o higienę osoby starszej i niesamodzielnej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Opiekun osoby starszej pomaga również w załatwianiu spraw urzędowych. Aktywnie współpracuje również z pracownikiem socjalnym w ramach pomocy społecznej

 • nauka w szkole trwa 2 lata, / 4 semestry/
 • przyjmowani są absolwentów szkół średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu -sobota - niedziela)
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej po zdaniu egzaminu OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauczane przedmioty

 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy prawne świadczeń społecznych
 • biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • terapia zajęciowa i aktywizująca
 • aktywizacja społeczna
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy w pomocy społecznej
 • język migowy

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Potencjalne miejsca pracy:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w DPS, ZOL –ach, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, sanatoriach, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń