Kierunki

Kierunek - Wizaż i Stylizacja.

Kształcenie w formie niepublicznej – pobierane jest czesne.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom środowiska Podkarpacia w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy zwłaszcza absolwentom kierunków kosmetycznych i fryzjerskich, uzupełnienie wykształcenia i rozwijanie zainteresowań na niepublicznym kierunku

WIZAŻ i STYLIZACJA
To interesujący kierunek dla osób kreatywnych posiadających umiejętności manualne, dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową, ceniących piękno i estetykę. Pragnących ukierunkować swoje zainteresowania w kierunku tworzenia ogólnie pojętej stylizacji.
Umożliwia poznanie tajników makijażu dziennego i okazjonalnego, stylistyki i wizażu.
Czas nauki 2 semestry - łacznie 315 godzin.
Zajęcia odbywaja się w weekendy 2 razy w miesiącu.
Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu wizażysty – stylisty.


W czasie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu:

 • historii ubioru,
 • materiałoznawstwa odzieżowego,
 • podstaw projektowania ubioru,
 • wizażu,
 • stylizacji,
 • podstaw charakteryzacji,
 • podstaw fotografowania,

Pogłębiają zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki.

Informacje dodatkowe.
Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział słuchaczy w targach, szkoleniach, pokazach, sesjach zdjęciowych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • studiu stylizacji,
 • teatrach,
 • telewizji,
 • na planach filmowych,
 • studiach fotograficznych,
 • firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista, wizażysta itp.,

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej /nie jest wymagana matura/,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruku podania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu od lekarza rodzinnego,
 • 3 zdjęcia

Kierunek - Technik usług fryzjerskich.

Symbol zawodu 514105.
Kształcenie w formie niepublicznej - pobierane jest czesne.

Technik usług fryzjerskich jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów. To interesujący zawód dla osób kreatywnych posiadających umiejętności manualne, dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową, ceniących piękno i estetykę, pragnących ukierunkować swoje zainteresowania w kierunku tworzenia stylizacji fryzur. Umożliwia poznanie tajników fryzjerstwa, stylistyki i wizażu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • nowoczesnych zabiegów fryzjerskich,
 • diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem mikrokamery,
 • strzyżenia włosów, stosując nowoczesne techniki,
 • kompleksowej pielęgnacji włosów,
 • koloryzacji i rozjaśniania włosów,
 • ondulowania włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur,
 • formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych,
 • przedłużania i zagęszczania włosów.

Informacje dodatkowe
Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich, dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach fryzjerskich ZDZ . Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. Praktyki słuchacze odbywają w ZDZ lub na podstawie umów w renomowanych zakładach fryzjerskich. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział słuchaczy w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach i salonach fryzjerskich, w Polsce i za granicą,
 • we własnym zakładzie fryzjerskim, lub studiu stylizacji fryzur,
 • charakteryzatorniach w teatrach, telewizji, na planach filmowych, studiach fotograficznych,
 • perukarniach,
 • firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciel handlowy lub specjalista ds. reklamy i marketingu,
 • firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista, wizażysta itp..

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / nie jest wymagana matura /,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruku podania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu do lekarza rodzinnego,
 • 3 zdjęcia

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Symbol cyfrowy zawodu: 341203

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki
Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Praca opiekuna polega na aktywizacji oraz pomocy i wsparciu w codziennych czynnościach osób przebywających w domach pomocy społecznej. Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji. Realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i pielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Opiekun organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami instytucji opiekuńczej.

Opiekun współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym
 • po zdaniu egzaminów OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Przedmioty nauczania:

 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Terapia zajęciowa
 • Usługi opiekuńcze
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy prawa w opiece społecznej
 • Język migowy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi :

 • rozpoznawać i oceniać stan fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej,
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy personelem medycznym i z zespołem terapeutycznym
 • opracowywać indywidualne plany procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego,
 • motywować osoby podopieczne do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania.

Potencjalne miejsca pracy
Absolwent kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej może uzyskać zatrudnienie w wszelkiego rodzaju placówkach pomocy społecznej oraz w instytucjach domach pomocy społecznej opiekuńczych w kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

technik informatykZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Technik informatyk to specjalista zajmujący się nadzorowaniem pracy komputerów, ich oprogramowaniem oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów. Do głównych zadań informatyka zaliczyć można: instalowanie oprogramowania i zapewnienie mu poprawnego działania, wykonywanie archiwizacji danych, usuwanie problemów z funkcjonowaniem programów, instalowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń peryferyjnych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • po II semestrze słuchacze zdają egzamin zawodowy organizowanym przez OKE z kwalifikacji- EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami
 • po zdaniu egzaminów OKE z obu kwalifikacji absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Nauczane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Praktyki zawodowe

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi :

 • montować oraz eksploatować systemy komputerowych i urządzenia peryferyjnych
 • wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe
 • użytkować baz danych
 • programować aplikacje desktopowę, internetowę oraz mobilnę
 • projektować, tworzyć i administrować strony WWW
 • diagnozować sprzęt komputerowy
 • dobierać oprogramowania komputerowe dla różnych zastosowań

Potencjalne miejsca pracy
Po ukończeniu studium absolwenci mogą być zatrudnieni w działach informatycznych firm, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. W firmach komputerowych zajmujących się montażem sprzętu komputerowego i sprzedażą systemów informatycznych. W agencjach reklamowych na stanowiskach grafików komputerowych .

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

1Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Symbol zawodu: 5142073

Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (AU.61.)
K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (AU.62.)


Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej. Technik tej specjalności wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych... Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Pracy kosmetyczki jest skorelowana współpraca z lekarzem dermatologiem, polegająca na wspomaganiu terapii i przynosząca wymierne efekty w trakcie leczenia chorób skóry gładkiej, owłosionej oraz przydatków skórnych. Kolejnym działem porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, Kosmetyczka wykonuje wizaż ślubny i okolicznościowy dopasowany do formy fryzury i kolorystyki włosów, odpowiedniego ubioru Prowadzi z powodzeniem własny gabinet W salonie kosmetycznym możę również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie piątek ,sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • po II semestrze słuchacze zdają egzamin zawodowy organizowanym przez OKE z kwalifikacji- K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (AU.61.)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (AU.62.) po zdaniu egzaminów OKE z obu kwalifikacji absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass lub zdają egzamin czeladniczy

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Nauczane przedmioty:

 • anatomia i fizjologia
 • dermatologia
 • kosmetologia
 • pracownia fizykoterapii
 • dietetyka
 • higiena
 • ratownictwo przedmedyczne
 • chemia kosmetyczna
 • podstawy psychologii
 • pedagogika
 • pracownia kosmetyki
 • pracownia wizażu
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • podstawy działalności gospodarczej przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • przeprowadzać diagnozy kosmetyczne,
 • udzielać porad kosmetycznych
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Potencjalne miejsca pracy
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • salonach SPA,
 • ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

technik masazystaZawód: TECHNIK MASAŻYSTA Symbol zawodu: 325402

Kwalifikacje: świadczenie usług w zakresie masażu. Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Zawód masażysty jest jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji Masażysta to osoba, która wykonuje różne rodzaje masażu zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, przyspieszające leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksujące i odmładzające zdrowych Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Masażysta posiada biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Pol
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS01- Świadczenie usług w zakresie masażu po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europasszajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Nauczane przedmioty

 • anatomia z fizjologią
 • zdrowie publiczne
 • teoretyczne podstawy masażu
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • pracownia masażu medycznego
 • pracownia masażu sportowego
 • pracownia masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • informatyka
 • praktyka zawodowa

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • Dobierać typu masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji
 • Wykonywać masaż medyczny
 • Wykonywać masaż sportowy
 • Wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny
 • Korzystać z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu
 • Prowadzić działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne


Potencjalne miejsca pracy
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w DPS, ZOL –ach, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, gabinetach fizjoterapeutycznych. przychodniach rehabilitacyjnych; szpitalach, sanatoriach oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej. prywatnych gabinetach masażu.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - Symbol cyfrowy zawodu: 341202

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia

Szkoła nie pobiera wpisowego

Opis zawodu
Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej . Ten zawód jest jednym z najszybciej rozwijających się. Opiekunka osoby starszej już teraz znajduje się wśród tych najbardziej poszukiwanych. Zawód można z powodzeniem wykonywać zarówno w Polsce jak i zagranicą Do zadań opiekuna należy pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnowanie oraz dbanie o higienę osoby starszej i niesamodzielnej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Opiekun osoby starszej pomaga również w załatwianiu spraw urzędowych. Aktywnie współpracuje również z pracownikiem socjalnym w ramach pomocy społecznej

 • nauka w szkole trwa 2 lata, / 4 semestry/
 • przyjmowani są absolwentów szkół średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu -sobota - niedziela)
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej po zdaniu egzaminu OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauczane przedmioty

 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy prawne świadczeń społecznych
 • biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • terapia zajęciowa i aktywizująca
 • aktywizacja społeczna
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy w pomocy społecznej
 • język migowy

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Potencjalne miejsca pracy:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w DPS, ZOL –ach, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, sanatoriach, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

22406125 900366110138448 4127757376815043927 nZawód FLORYSTA - Symbol cyfrowy zawodu 343203

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Zawód florysty to stosunkowo nowa profesja na rynku pracy, niemniej jednak dość perspektywiczna. Kwiaty i rośliny są dziś obecne praktycznie w każdej restauracji, instytucji, hotelu, ośrodku SPA oraz wielu innych punktach usługowo-handlowych. Wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracują nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych. Potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, jakie konkretnie kwiaty i rośliny sprawdzą się w danym przypadku. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. Zawodowi floryści to artyści tworzący oryginalne kompozycje roślinne, a także potrafią doradzić: jak wybrać bukiet adekwatny do okazji, udekorować salę weselną, przystroić domowe wnętrza czy podkreślić wyjątkowy charakter organizowanej przez nas imprezy. Florysta to dobry zawód dla wszystkich pasjonatów i miłośników kwiatów, osób obdarzonych poczuciem estetyki i wyobraźnią.

 • nauka w szkole trwa 1 rok, / 2 semestry/
 • przyjmowani są absolwenci szkól średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu –piątek ,sobota , niedziela)
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej po zdaniu egzaminu OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauczane przedmioty:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieoślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • wykonanie kompozycji florystycznych
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • BHP we florystyce
 • podstawy przedsiębiorczości

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • planować i wykonywać projekty dekoracji roślinnych,
 • dobierać materiał roślinny do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
 • wykonywać dekoracje roślinne różnego typu,
 • pielęgnować rośliny cięte, doniczkowe do gotowych dekoracji florystycznych,
 • stylizować wnętrza materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach itp.,
 • przygotowywać wystawy i konkursy roślinne.

Potencjalne miejsca pracy
Absolwenci kierunku florysta mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie. Floryści znajdują dla siebie miejsce pracy w firmach dekoratorskich, oferujących stylizacje roślinne na różnego rodzaju bankiety, chrzciny, śluby, komunie, czy też zapewniających odpowiedni wystrój biur, banków czy ośrodków odnowy biologicznej świadczących usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych. Dzięki zdobytej wiedzy o różnego rodzaju roślinach, ich uprawie czy pielęgnacji, mogą też świadczyć usługi z zakresu np. zagospodarowania przestrzennego ogrodów.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

technik bhpKierunek -Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki i nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu.

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, Pracownik służb bhp kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp Technik bhp sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustala okoliczności i przyczyn wypadków. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /średnio co 2 tygodnie sobota niedziela/
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • słuchacze kierunku technik BHP mogą wziąć udział w kursie „Pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu). Kurs ten uprawnia do prowadzenia szkoleń przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP.

Nauczane przedmioty

 • prawna ochrona pracy
 • techniki wytwarzania i podstawy konstrukcji mechanicznych
 • podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • podstawy psychologii i socjologii
 • ochrona środowiska i ochrona ppoż
 • toksykologia
 • j. obcy zawodowy
 • zarządzanie systemami bhp- podstawy działalności gospodarczej
 • zagrożenia w środowisku pracy- analiza i ocena zagrożeń
 • ocena ryzyka zawodowego
 • użytkownie komputera
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • praktyka zawodowa

Perspektywy pracy
Absolwent kierunku technik bhp może uzyskać pracę jako inspektor BHP w zakładzie pracy bądź poprzez własną działalność gospodarczą może przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu BHP.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń