Kierunki

technik bhpKierunek -Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki i nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu.

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, Pracownik służb bhp kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp Technik bhp sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustala okoliczności i przyczyn wypadków. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /średnio co 2 tygodnie sobota niedziela/
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • słuchacze kierunku technik BHP mogą wziąć udział w kursie „Pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu). Kurs ten uprawnia do prowadzenia szkoleń przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP.

Nauczane przedmioty

 • prawna ochrona pracy
 • techniki wytwarzania i podstawy konstrukcji mechanicznych
 • podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • podstawy psychologii i socjologii
 • ochrona środowiska i ochrona ppoż
 • toksykologia
 • j. obcy zawodowy
 • zarządzanie systemami bhp- podstawy działalności gospodarczej
 • zagrożenia w środowisku pracy- analiza i ocena zagrożeń
 • ocena ryzyka zawodowego
 • użytkownie komputera
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • praktyka zawodowa

Perspektywy pracy
Absolwent kierunku technik bhp może uzyskać pracę jako inspektor BHP w zakładzie pracy bądź poprzez własną działalność gospodarczą może przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu BHP.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń