Szkoły

Do naszych szkół zapraszamy osoby, które chcą zdobyć nowy zawód lub średnie wykształcenie.

Rekrutacja do szkół ZDZ odbywa się przez cały rok.

Naukę na nowych semestrach zaczynamy 2 razy w roku, w lutym i we wrześniu.

Do szkoły mogą zapisać się osoby dorosłe, jak też osoby które ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia wymaganych dokumentów i kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz pobrany w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej / w zależności od typu szkoły/,
  • 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • do wglądu dowód osobisty (ewentualnie paszport),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych)

Prowadzimy dodatkowy nabór do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, POLICEALNEGO STUDIUM na podbudowie szkoły średniej.

Informacje w pokoju 112 od poniedziałku do piątku: 7:15 - 15:00 i sobota - niedziela: 8:30 - 14:00.

 

Liceum

1LO W DBICY