Szkoły

Do naszych szkół zapraszamy osoby, które chcą zdobyć nowy zawód lub średnie wykształcenie.

Rekrutacja do szkół ZDZ odbywa się przez cały rok.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium jest bezpłatna.

Naukę na nowych semestrach zaczynamy 2 razy w roku, w lutym i we wrześniu.

Do szkoły mogą zapisać się osoby dorosłe, jak też osoby które ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

O przyjęciu do szkoły decyduje termin złożenia wymaganych dokumentów i kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz pobrany w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej / w zależności od typu szkoły/,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne,
 • do wglądu dowód osobisty (ewentualnie paszport),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych)

Prowadzimy dodatkowy nabór do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych na podbódowie szkoły podstawowej i gimnazjum, POLICEALNEGO STUDIUM na podbódowie szkoły średniej.

Informacje w pokoju 112 od poniedziałku do piątku: 7:15 - 15:00 i sobota - niedziela: 8:30 - 14:00.

 

plakat PS VI 2019

LO W DĘBICY

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - REKRUTACJA TRWA !!!

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki i nie pobiera wpisowego.

System nauczania:
- zaoczny (średnio co 2 tygodnie sobota niedziela)

Czas trwania nauki:
- 3 lata (6 semestrów) – po szkole zawodowej i branżowej I stopnia,
- 4 lata (8 semestrów) – po gimnazjum lub szkole podstawowej;

Liceum Ogólnokształcące zostało stworzone dla osób, które chciałyby kontynuować przerwaną naukę i zdobyć wykształcenie średnie jednocześnie godząc naukę z życiem zawodowym i rodzinnym. W Liceum dla Dorosłych mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. Wychodząc z założenia, że nigdy nie jest za późno na edukację, w naszym liceum nie ma ograniczeń wiekowych. Może się uczyć absolutnie każdy powyżej 18 roku życia.

Liceum dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi słuchacze otrzymują indeksy, legitymacje szkolne oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy itp.
Nauka realizowana jest w systemie semestralnym, w każdym semestrze po uzyskaniu pozytywnych ocen z prac kontrolnych słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami bezpłatne egzaminy semestralne.

Pracy po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia szkoły średniej /uzyskują wykształcenie średnie/ i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przedmioty realizowane w Liceum:

 • język polski,
 • język angielski
 • matematyka
 • historia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • WOS
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia / w zależności od długości cyklu nauki/ szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej,
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.