fbpx

technik masazystaZawód: TECHNIK MASAŻYSTA Symbol zawodu: 325402

Kwalifikacje: świadczenie usług w zakresie masażu. Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Zawód masażysty jest jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji Masażysta to osoba, która wykonuje różne rodzaje masażu zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, przyspieszające leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksujące i odmładzające zdrowych Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Masażysta posiada biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Pol
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS01- Świadczenie usług w zakresie masażu po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europasszajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Nauczane przedmioty

 • anatomia z fizjologią
 • zdrowie publiczne
 • teoretyczne podstawy masażu
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • pracownia masażu medycznego
 • pracownia masażu sportowego
 • pracownia masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • informatyka
 • praktyka zawodowa

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • Dobierać typu masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji
 • Wykonywać masaż medyczny
 • Wykonywać masaż sportowy
 • Wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny
 • Korzystać z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu
 • Prowadzić działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne


Potencjalne miejsca pracy
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w DPS, ZOL –ach, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, gabinetach fizjoterapeutycznych. przychodniach rehabilitacyjnych; szpitalach, sanatoriach oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej. prywatnych gabinetach masażu.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń