technik informatykZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Technik informatyk to specjalista zajmujący się nadzorowaniem pracy komputerów, ich oprogramowaniem oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów. Do głównych zadań informatyka zaliczyć można: instalowanie oprogramowania i zapewnienie mu poprawnego działania, wykonywanie archiwizacji danych, usuwanie problemów z funkcjonowaniem programów, instalowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń peryferyjnych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • po II semestrze słuchacze zdają egzamin zawodowy organizowanym przez OKE z kwalifikacji- EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami
 • po zdaniu egzaminów OKE z obu kwalifikacji absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Nauczane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Praktyki zawodowe

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi :

 • montować oraz eksploatować systemy komputerowych i urządzenia peryferyjnych
 • wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe
 • użytkować baz danych
 • programować aplikacje desktopowę, internetowę oraz mobilnę
 • projektować, tworzyć i administrować strony WWW
 • diagnozować sprzęt komputerowy
 • dobierać oprogramowania komputerowe dla różnych zastosowań

Potencjalne miejsca pracy
Po ukończeniu studium absolwenci mogą być zatrudnieni w działach informatycznych firm, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. W firmach komputerowych zajmujących się montażem sprzętu komputerowego i sprzedażą systemów informatycznych. W agencjach reklamowych na stanowiskach grafików komputerowych .

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń