OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Symbol cyfrowy zawodu: 341203

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki
Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Praca opiekuna polega na aktywizacji oraz pomocy i wsparciu w codziennych czynnościach osób przebywających w domach pomocy społecznej. Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji. Realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i pielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Opiekun organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami instytucji opiekuńczej.

Opiekun współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym
 • po zdaniu egzaminów OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Przedmioty nauczania:

 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Terapia zajęciowa
 • Usługi opiekuńcze
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy prawa w opiece społecznej
 • Język migowy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi :

 • rozpoznawać i oceniać stan fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej,
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy personelem medycznym i z zespołem terapeutycznym
 • opracowywać indywidualne plany procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego,
 • motywować osoby podopieczne do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania.

Potencjalne miejsca pracy
Absolwent kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej może uzyskać zatrudnienie w wszelkiego rodzaju placówkach pomocy społecznej oraz w instytucjach domach pomocy społecznej opiekuńczych w kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń