Kierunek - Piekarz

Piekarz (symbol zawodu 751204). To zawód wymagający dobrej kondycji fizycznej, sprawności zmysłu smaku i węchu, zdolności organoleptycznej surowców, umiejętności pracy w zespole.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
SPC.03. Produkacja wyrobów piekarskich

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarza będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania wyrobów piekarskich zgodnie z recepturą,
 • obsługi i regulacji urządzeń do wytwarzania pieczywa,
 • oceny przydatności surowców i pieczywa,
 • wytwarzania, przygotowania i wypieku ciasta,
 • magazynowania surowców,
 • przygotowania pieczywa do dystrybucji,
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej i rozliczenia surowców.

3. Piekarz znajdzie zatrudnienie w:

 • rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
 • cukierniach,
 • zakładach gastronomicznych,
 • punktach sprzedaży pieczywa,
 • będzie mógł prowadzić własną piekarnię lub cukiernię.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080