Kierunek - Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol zawodu 712618). Jest to interesujący i potrzebny zawód, na którego zapotrzebowanie nie słabnie. Zawód ten poszukiwany jest na rynku krajowym jak i europejskim. Pracownik w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych powinien cechować się sumiennością, dokładnością, szybkim tempem pracy przy usuwaniu awarii, zdolnością logicznego myślenia, pomysłowością, samodzielnością w podejmowaniu decyzji, spostrzegawczością, wyobraźnią przestrzenną, zręcznością manualną, szybkim przestawieniem się z jednej czynności na drugą, brakiem lęku wysokości. A także umiejętnością współpracy z innymi współpracownikami i komunikatywnością.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • budowania i konserwowania lokalnych oczyszczalni ścieków oraz studni kopanych i wierconych,
 • montowania, naprawiania i konserwowania instalacji z pompą ciepła.

3. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlano – montażowych,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • warsztatach rzemieślniczych-administracji domów mieszkalnych,
 • zakładach przemysłowych i usługowych,
 • może prowadzić własną firmę instalacyjno –montażową.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080