Komisja Kwalifikacyjna Nr 78 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 1998 roku (ostatnia aktualizacja 10 października 2014r.) powołano przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Komisję Kwalifikacyjną do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:
Grupa 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.
Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, pkty. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Grupa 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, pkty. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10.

Aby przystąpić do egzaminu nadającego odpowiednie świadectwo, należy złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji i uiścić opłatę egzaminacyjną, która jest ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 § 14 pkt. 2). Opłaty są pobierane w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 424,20 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.