Print

Kurs Kadry i Płace

Czwartek, 07 lipiec 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Al. Jana Pawła II 25A, 9 piętro, pokój 906, Stalowa Wola

telefon: 692-445-022 / mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Ekonomiczno-finansowe

Zapraszamy na kurs Kadry i Płace 

TERMIN SZKOLENIA:  trwają zapisy

CEL KURSU:  Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i płacowych oraz przygotowanie słuchaczy do rozstrzygania konkretnych problemów prawnych, z którymi zetkną się w praktyce zawodowej pracownika na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych oraz praktyczne poznanie przez uczestników prezentowanych zagadnień ( w tym wzorów obowiązującej dokumentacji, pism, sprawozdawczość, formularzy), przeprowadzenie niezbędnych ćwiczeń, nauka sporządzania niezbędnej dokumentacji oraz analiza przepisów.

CZAS TRWANIA KURSU: 100 godz.

WYMAGANIA OD KANDYDATÓW:

wiek powyżej 18 lat

ukończona co najmniej szkoła dająca wykształcenie średnie (wskazane: szkoła ogólnokształcąca, administracyjna, ekonomiczna)

podstawowa znajomość obsługi komputera).

Kurs ten przydatny jest również dla osób bezrobotnych, pragnących przekwalifikować się i nauczyć nowych zagadnień na stanowisku specjalista ds. kadrowych i płacowych

ZAKOŃCZENIE KURSU

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena uzyskana z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.