Kurs BHP

Wtorek, 23 listopad 2021

Ośrodek kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

Tel. 510998022, 692445022, e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

BHP

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Kurs okresowy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Cel :

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu :

  • przepisów zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razi wypadku i w sytuacjach zagrożeń,

Celem jest również opanowanie przez uczestników szkoelnia wiedzy i umiejętności w zakresie :

  • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
  • prowadzenia analiza i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
  • inicjowanie i planowanie działąń zmierzających do poprawy warunków pracy,
  • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
  • prowadzenie instruktażu na stanowisku pracy dal pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.