fbpx

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy I

Czwartek, 19 listopad 2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

510998022, 692445022 / e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Energetyczne

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie I

W programie min.:
- Rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy I
- Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grupy I: konserwacja, remonty, montaż
- Ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bhp i ppoż.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym

Po kursie jego uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)