fbpx

Events on niedziela, 18 kwiecień 2021

Events List

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Poniedziałek, 12 kwiecień 2021 - piątek, 30 kwiecień 2021

Kurs ABC Przedsiębiorczości
Cel kursu :

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z mechanizmami i intrumentami rynkowymi, nizbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zakres szkolenia obejmuje :

rejestracja działalności gospodarczej i zarządzenie firmą,
marketing,
zarządzenie finansami w własnej firmie, podatki,
możliwości pozyskiwania środków na rozwój firmy,
przygotowanie biznes planu,
zgłaszanie do ubezpieczenia i rozliczanie składek ZUS.
Po ukończeniu kursu absolwenci będą mogli :

ustalać cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjen,
decydować o podziale pracy i jej delegowaniu (określać cel istnienia każdego indywidualnego stanowiska pracy, tzn. określać zadania oraz wynikające z nich czynności pracownika, określać uprawnienia umożliwiające pracownikowi wykonanie tych zadań oraz zakres odpowiedzialności za ich wykonanie : przydzielać część własnych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności innej osobie,
współdziałać z ludźmi (wywierać wpływ, komunikować się, motywować),
kontrolować, oceniać osiągnięte wyniki, porównywać je z zaplanowanymi celami, powodować naprawy ewentualnych niedociągnięć lub korygować plan.
Wymagania stawiane kandydatom na kurs :

Ukończone 18 lat.

Sposób zakończenia kursu :

 Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2019 r. poz.652) oraz suplement.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Przygotowujący do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnegow zakresie Eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych Gr I,II,III E i D

środa, 14 kwiecień 2021 - wtorek, 20 kwiecień 2021

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznego w grupie I, II, III E i D.

Grupa I
Urządzeni, instlacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 280,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.

Zakres szkolenia obejmuje:

przepisy prawne,
warunki techniczne dotyczące sieci, instalacji i rządzeń energetycznych,
zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
gospodarka paliwami i energią,
BHP i ppoż.,
ochrona środowiska naturalnego
Wymagania:

ukończone 18 lat życia,
ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjalna
Sposób zakończenia kursu:

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)
Absolwent kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego uzyska:

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych G1, G2, G3

Niedziela, 18 kwiecień 2021

Egzamin pozwalajacy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego G1, G2, G3 do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

KURS OBSŁUGI MICROSOFT EXCEL

Niedziela, 18 kwiecień 2021

Kurs obsługi programu Microsoft Excel.

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Niedziela, 18 kwiecień 2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zakładanie własnej firmy - ABC Przedsiębiorczości

Niedziela, 18 kwiecień 2021

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności.